Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De prediking van Johannes de Doper

En hij predikte, zeggende: Na mij komt Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben nederbukkende den riem Zijner schoenen te ontbinden.

Markus...

De Koning en de regenboog rondom Zijn troon.

En Die daarop zat, was in het aanzien den steen jaspis en sardis gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien den steen smaragd gelijk.

Openbaring...

Zacharias’ kerstlied

“Om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods”


<p...