Plaatselijke Zendings Commissie

Plaatselijke Zendings Commissie (PZC)

Lang geleden gaf de Heere Jezus de opdracht aan Zijn discipelen, zoals we die kunnen lezen in Mattheüs 28: 19. Met de boodschap: Gaat dan henen, onderwijst al de volken…. werden de discipelen en daarmee de vroeg-christelijke kerk de wereld ingezonden om de boodschap van het Evangelie uit te dragen tot aan de uiterste einden van de aarde. Gedreven door Zijn liefde en boodschap heeft dat gestalte gekregen, beginnende van Jeruzalem. Er ontstond een gemeente, later een kerk en zo bouwde de Heere Zelf door middel van Zijn Woord en met gebruik van discipelen, apostelen en anderen aan Zijn Kerk.

Zo krijgt de zendingsopdracht gestalte in het hart van Gods kinderen en in de ‘georganiseerde’ kerk.
Binnen het verband van onze (Gereformeerde) gemeenten mag het zendingswerk een grote plaats innemen. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Om zomaar een paar dingen te noemen: We hebben een landelijk bureau in Woerden, die de lijnen voor de Zending in de Gereformeerde Gemeenten (ZGG) www.zgg.nl helpt uitzetten, coördineert en bewaakt. Met verantwoording naar het deputaatschap zetten zij zich bijzonder in op allerlei vlak, waarbij de activiteiten breed en diep zijn. Gemeenteleden kunnen iedere 2 maanden in het zendingsblad Paulus hier kennis van nemen.

Om dat goed vorm te geven wordt er binnen onze gemeenten gewerkt met een PZC, die het ‘veldwerk’ binnen de gemeente verricht. Denk daarbij aan de bezorging van de Paulus, maar ook aan het organiseren van activiteiten als een zendingsmarkt om middelen (geld) bijeen te krijgen. Deze markt wordt ieder jaar op het plein van de Eben-Haëzerschool aan de Duikerlaan gehouden.

Een andere belangrijke activiteit is de inzameling van oud papier. Naast diverse kleine containers bij gemeenteleden, wordt er iedere eerste zaterdag van de maand ’s ochtends papier verzameld in grote containers aan de Pelikaanweg.

Binnen onze PZC vinden wij het ook heel erg belangrijk dat het niet alleen om ‘geld en handjes’ gaat, maar dat ook duidelijk is en blijft waarom we dit allemaal doen. Daarom is b.v. het ontmoetingsdeel op een zendingsmarkt belangrijk.

Onze PZC bestaat uit een 13-tal gemotiveerde leden, die ieder een eigen wijk in Capelle hebben.
Voor vragen en opmerkingen kunt u kontakt opnemen met een van de onderstaande bestuursleden:

 voorzitter:   F. Oosterwijk
 secretaris:   D. van Hoven
 penningmeester:   N. van Herk
 algemeen adjunct:   E. Schouten


U kunt als volgt contact met ons opnemen:
via de secretaris: D. van Hoven