Driemaal Heilig

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal

Openb.4:8b

We horen hier de vier dieren, die Johannes ziet bij de troon van God in het hemelse heiligdom. Die vier dieren vertegenwoordigen heel de schepping. Dus Johannes hoort hier hoe heel de schepping God groot maakt. In het Paradijs voor de zondeval zong heel de schepping tot eer van God. Door de zondeval is dat loflied onderbroken. Maar hier hoort Johannes het weer opklinken. Wat zal dat zijn, heel de schepping, die weer volmaakt zingen zal tot Gods eer. Alles wat adem heeft, love de Heere! Johannes mag hier dat loflied horen. Heilig, heilig, heilig. Driemaal heilig dus. Drie is het getal van de Drie-enige. De Vader is heilig, want Hij heeft alles geschapen. De Zoon is heilig, want door Zijn volbrachte Middelaarswerk zal er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, waarop gerechtigheid wonen zal. De Geest is heilig, want Hij doorademt de schepping met Gods lof. De Drie-enige is de Heilige, de Absolute, de Volmaakte, de Eeuwige. De vier dieren geven de Heere dan vier namen. Iedere naam is een preek op zichzelf. Allereerst noemen ze Hem Heere. Daarin klinkt de naam door, waarmee de Heere Zich bekend maakte aan Mozes bij het brandende braambos. HEERE, JHWH. De Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. De Getrouwe. De God van het verbond. De Onwankelbare. Wat een prediking in deze naam. Hebt u in uw verloren leven houvast gekregen aan het Woord Gods? Dan wordt het u in deze naam toegeroepen, dat Hij nooit herroepen zal hetgeen Hij eenmaal heeft gesproken. O, u zult niet tevergeefs op Zijn Woord gehoopt hebben. De tweede naam waarmee de Heere hier wordt aangeduid is de naam God. Die naam duidt Hem aan als de almachtige Schepper. Zou die God, Die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht Zijn kerk niet kunnen bewaren? Wie voor Zijn rekening mag liggen is voor eeuwig veilig. Dan mag de bruidsgemeente van Christus, zich toevertrouwend aan die God, vernachten in Zijn schaduw. Vervolgens wordt de Heere hier aangeduid als de Almachtige. De machten van de duisternis moeten het tegen Hem afleggen. Hij voert Zijn raad uit. Hij regeert en vergadert Zijn kerk. De overwinning is aan de Heere en Zijn Christus. Die Almachtige is als een beschermende muur rondom allen, die Hem vrezen. Tenslotte wordt hier van Hem gezegd Die was, en Die is, en Die komen zal. Deze benaming duidt Hem aan als de God, Die boven de tijd en de geschiedenis staat. Wij staan midden in de tijd. Wij worden erdoor meegezogen. Wij zijn kinderen van onze tijd. Maar de Heere is ver verheven boven de tijd. Hij omspant alle tijden en alle eeuwen. Hij was: eer de bergen geboren waren, was Hij al God. Hij is: Hij draagt alle dingen door het Woord Zijner kracht. Hij zal komen: Hij komt, Hij komt, om de aarde te richten. Zo zingt hier de schepping voor de troon Gods lof. Wat een rijke prediking ligt er in deze vier namen. Deze God staat in voor Zijn werk en Zijn kerk. Hoe is het met u? Werd u wel eens ingeleid in de betekenis van deze vier namen? Of hebt u er nooit houvast aan gekregen? Sta ernaar daarin gefundeerd te worden. Hier is een hechte ankergrond. Het zaligmakende geloof leert al dieper indringen in deze namen. Dan hebben we onze zondaarsnaam leren spellen voor Gods Aangezicht. Dan hebben we het leren bewenen en belijden dat we gezondigd hebben en dat de Heere recht zou zijn als Hij ons verstoten zou. Maar dan is die naam van God gaan oplichten in de donkere nacht van ons leven. Die naam die de Heere geopenbaard heeft op grond van het offer van Christus. Ja, dan wordt het ook ons verlangen om met de vier dieren in te stemmen en de Heere het driemaal heilig toe te zingen. Dat zal straks de toekomst van Gods verloste gemeente zijn.

Ds. J.J. van Eckeveld