De bevestiging van de gemeente des HEEREN

”De gemeenten dan, door geheel Judéa en Galiléa en Samaría hadden
vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren,
en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd”

Handelingen 9:31

Na de Pinksterdag begon de uitgestorte Pinkstergeest het Koninkrijk van Jezus Christus te vermeerderen vanuit Jeruzalem door Samaria en Syrië naar Klein Azië en Europa.
Gods Woord overwon, dwars door de Joodse afkerigheid en heidense erfenis heen.
Het voerde strijd met de Joodse wettischheid en de heidense ongerechtigheid.
Christus vergadert en bouwt Zijn lichaam tot een levende tempel in de Heere volgens ‘t vastgemaakte bestek Gods.
Christus komst door Woord en Geest is de val en de afbraak van het rijk der duisternis en Hij formeert een heilige,
algemene Christelijke kerk die leeft uit de Genade Gods en uit de toepassing van het bloed van Christus.
Dit bloed brengt alleen de ware vrede door onderwerping aan Gods Woord en Wet, door het buigen onder de heerschappij van Jezus Christus en Zijn Geest.
In het buigen voor God en Zijn Woord komt vrede en blijdschap in het hart. Ook kan de Heere de vervolgers en bestrijders van Gods kerk in bedwang houden,
zodat ze de handen van Gods kinderen moeten afhouden. De Heere weet wat Zijn kerk nodig heeft.
Hij geeft ook rustpauzes in de woestijn, geeft gelegenheid om in de strijd Gods werk en daden te overdenken.
De gemeenten werden gesticht, dat is opgebouwd, zodat ze innerlijk in kracht toenamen.
Ze werden gesterkt in het geloof en op het vaste fundament Jezus gebouwd tot een woonstede Gods in de Geest.
Dit werkt de Heere door Zijn Geest om alle gronden in de mens meer en meer weg te nemen,
door meer en meer te ontdekken aan schuld en zonden en door gebed te verbinden aan de troon van Gods genade,
zodat de toepassing van het bloed van Christus noodzakelijker wordt en Christus Zelf meer dierbaar en heerlijk wordt voor de ziel.
De vrucht daarvan doet ook wandelen in de vreze des Heeren. De innerlijke verbintenis door het geloof aan Christus en Zijn genade openbaart zich in een wandel van godsvrucht.
Niet in een wettisch leven in eigen kracht, maar juist ontkracht, door de liefde een meer leven in Gods geboden en verachten en buiten werpen van de zonden.
Zo namen de gemeenten toe door de bijzondere vertroosting en vermaningen van de Heilige Geest.
De dwaasheid der prediking van het kruis van Jezus Christus doet zondaren bekeren en doet de wereld terugdeinzen en verbindt Gods kerk aan Christus en aan elkaar.
Dit is een rijke troost te midden van de vele droefheden die ook Gods kinderen in dit leven ten deel vallen.
De Heilige Geest leert inwendig de heilgeheimen van Gods Verbond, die vreugde en troost geven, en geeft kracht in de strijd tegen de duivel, de wereld en eigen inwonende zonden.
De Heilige Geest drukt de zalving van Christus in het hart en geeft dan vrijmoedigheid om de mond te openen tot roemen in het heil des Heeren.
Deze Geest van Christus is ook de Geest der Waarheid, Die verzekert dat de beloften van Christus zeker en vast zijn.
Het is ook de Geest der zachtmoedigheid, der liefde en goedertierenheid, Die doet hopen op de Heere en Zijn beloofde erfenis.
Het is de Enige Troost voor leven en sterven. Gelukkig de mens die deze Troost kent en daaruit leven mag.
Het is een zekere Troost te midden van alle onzekerheden van het aards bestaan.
Zoekt Hem daarom, die Hem niet kent, Hij wil erom gebeden zijn.

Wijlen ds. K. de Gier