De diakonie en het vrijwilligerswerk in onze gemeente

De diakonie en het vrijwilligerswerk in onze gemeente (woensdag 10 oktober 2012)

 1. Diaconaat is een Bijbelse opdracht en vindt haar oorsprong zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament, met name in Handelingen 6
 2. De diakonie moet aan alle mensen goeddoen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs (Galaten 6 : 10)
 3. De bemoeienis van de diaken is ambtelijk, d.w.z. in opdracht van en met gezag van Christus, maar “ziende op de gemeente”.
 4. De taak van de diaken niet alleen financieel, maar ook pastoraal. Bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen:  “Waartoe zeer goed is, dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord Gods, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen”.
 5. De taak van de diakonie is wel sterk veranderd in onze westerse samenleving, met al haar sociale verzekeringen enz. maar blijft onverminderd van kracht. Zij krijgt ook weer een grotere rol door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de kredietcrisis en de beperking van de overheidsuitgaven.
 6. Elk gemeentelid heeft de opdracht om dienend bezig te zijn (met een bewogen en oprecht hart), waarbij de diakonie een coördinerende en initiërende rol kan spelen. Dus een oproep aan allen tot zorg voor onze naaste, zoals ons is voorgelezen uit het aangrijpende hoofdstuk uit Matthéüs 25 met de zes werken van barmhartigheid.
 7. Onze diakonie bestaat uit 7 personen. Dit is een goed aantal gezien de werkzaamheden in en de grootte van onze gemeente.
 8. De betrokkenheid van de gemeente mag tot tevredenheid stemmen, waarbij met name de vrouwen (maar ook mannen) als verlengstuk van de diaconie hun werk mogen  verrichten. We noemen met name de vervoershulpdienst, de bezoekdames, de kerkelijke hulp, de schoonmaakgroepen, de gehandicaptenzorg en degenen die belast zijn met de ouderenmiddagen en het bejaardenreisje.  Met name bij de kerkelijke hulp, de praktische thuishulp, de schoonmaakgroepen en in d’Amandelhof kan men nog wel extra vrijwilligers gebruiken.
 9. Een aanleiding tot een diaconaal bezoek kan op aanwijzen van de predikant, op aanwijzen van ouderlingen n.a.v. een huisbezoek of het ter ore komen van (dreigende) werkeloosheid of andere zorgen.
 10. Bij financiële ondersteuning is het belangrijk om te kunnen vaststellen of de problemen van incidentele of structurele aard zijn.
 11. Binnen de Gereformeerde Gemeenten zijn er twee deputaatschappen,  die diaconaal werk verrichten of dit ondersteunen:  het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) en het deputaatschap Bijzondere Noden (BN).
 12. De diverse collectes worden per collectedoel verwerkt. Het muntgeld en het briefpapier worden gescheiden van de collectebonnen.
 13. Er vinden diverse bezoeken plaats bij bijzondere gelegenheden zoals verjaardagen, jubilea, na een ziekenhuisopname en bij overlijden.
 14. Door de diaconie wordt jaarlijks vastgesteld welke giften en bijdragen aan stichtingen en verenigingen zullen worden toegekend

  Samenstelling en taakverdeling binnen de diaconie
  Onze diaconie bestaat uit 7 personen.  Op onze diaconie vergaderingen komen een veelvoud van zaken aan de orde, waarop diaken Van Kranenburg in zijn inleiding verder op zal ingaan. Wij vergaderden vroeger 1 x per maand, muv de zomermaanden. Tegenwoordig vergaderen we ongeveer om de 6 weken. De vergaderingen worden door de voorzitter geopend met zingen, lezen van een Schriftgedeelte en gebed. De sluiting gebeurt bij toerbeurt door een diaken met zingen en dankgebed. Gewerkt wordt met vaste agendapunten, die plenair (met z’n allen) worden besproken. Wel is het zo, dat elke diaken een vast takenpakket heeft.

Dit zijn o.a.:
– Contactpersoon vervoershulpdienst
– Verzorgen ledenadministratie (niet perse een diakonale taak)
– Verzorgen van de Gemeentegids
– Verzorgen van bijbels met inlegvellen bij huwelijken
– Verzorgen van abonnementen RD en Saambinder en dagboek bij huwelijken
– Bijhouden huwelijk- en doopregister
– Administratie collectebonnen
– Administratie kerktelefoon
– Bijhouden bibliotheek consistorie
– Verzorgen van boeken voor ouderen en alleenstaanden bij kerstfeest
– Attenties bij kerstfeest incl. het kinderkerstfeest
– Contactdiaken Gehandicapten
– Contactpersoon verjaardagen bejaarden (cadeaubonnen)
– Lid van muziekcommissie/orgelcommissie/websitecommissie
– Verzorgen leningenadministratie
– Attenties bij ontslag uit het ziekenhuis
– Attenties bij Huwelijksjubilea
– Verzorgen collecterooster
– Redactie kerkbode
– Kontaktpersoon kosterij
– Lid onderhoudscommissie
– Penningmeester kerk (niet perse een diaconale taak)
– Penningmeester diaconie

Sommige diakenen hebben hetzelfde pakket, omdat dit dan door meerdere personen wordt gedaan. Voorbeelden hiervan zijn:

–      Bezoeken van personen tussen de 70 en 80 jaar ter gelegenheid van hun verjaardag, alsmede alleenstaanden

–      het legen van kerktelefoonbusjes

–      tellen collecten bij toerbeurt en het storten bij de bank

–    contactpersoon Algemene Diaconale zaken

 

Marianne Slingerland coördineert de praktische thuishulp voor helpende handen voor onze kerkelijke gemeente

 • Voor langdurige of zelfs levenslange beperking
 • Autisme
 • Kinderen en volwassenen met een geestelijke beperking

Je kunt denken aan vervoershulp naar bijv. een weerbaarheidtraining/ zwemmen met een gehandicapt kind/ 1x per maand een kind met ADHD laten spelen ect.

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)  is weer bedoeld voor chronisch zieken en ouderen

Mw Vijfhuizen coördineert de kerkelijke hulp; ze krijgt een seintje van de diakenen/ze belt mensen die ziek zijn ect.

Dit is voortgekomen uit de WMO regeling, dat we meer zelfredzaam moeten zij, voordat er profesionele hulp ingeroepen kan worden.

Allereerst word er wel gekeken, of de gezinsleden/familie.vrienden zelf de zorg kunnen bieden

Daarna word er vanuit de gemeente hulp geboden. Hierbij als vuistregel: HOREN-ZIEN-ZWIJGEN

Je kunt denken aan ; een maaltijd verzorgen(koken)/strijken/ licht huishoudelijk werk/ tuinonderhoud/klusjes rond het huis/oppas/ect.

Er is een inventarisatielijst vrijwilligerswerk uitgedeeld, met dringende oproep om je aan te melden; échter je eigen gezin is één (die mag er niet onder lijden). De inventarisatielijst hangt op het prikbord naast de keuken; en kan worden ingeleverd in het postvakje bij de S of V. Voor verdere vragen kun je met bovengenoemde personen contact opnemen.