De HEERE regeert.

De HEERE regeert.

Psalm 93:1a

Geliefde (consulent) gemeente, de komende weken zal de jaarwisseling weer plaats hebben. Juist in deze dagen en weken kunnen onze gedachten zo vermenigvuldigen. Zeker als we overdenken in welke tijd wij leven. Het is toch eerlijk om te zeggen dat wij leven in een benauwde en zorgvolle tijd. Dat kunnen we elke dag lezen in de krant. De-ze wereld en ook ons land maakt zich vanwege de vele uitbrekende zonden rijp voor de oordelen Gods. Wat openbaart de vorst der duisternis daarin zijn macht op vele terrei-nen van het leven. Met name via de media, (open) internet, allerlei films, mogelijkheden op smartphones enz., die ook op onze kinderen, jonge mensen en gezinnen een grote invloed hebben. Daarbij is de duivel altijd weer bezig zoals hij daarmee in het paradijs begonnen is, namelijk om verdeeldheid te zaaien, vooral in Gods Kerk op aarde. Wat zijn de vele breuken, ook onder Gods kinderen en knechten in ons vaderland, daarvan een teken. Ja, die zorg gaat ook de kring onzer gemeenten niet voorbij. Wat zijn er tenslotte ook in ons persoonlijk- en huiselijk leven soms een zorgen, raadsels, vragen en onbegrepen wegen die ons levenspad soms haast onbegaanbaar maken. Ook in het jaar dat achter ligt waarin rouw en verdriet kwam in verschillende gezinnen en families onder ons. Ook zorg, ziekte en onbegrepen wegen onder jong en oud, waren het deel van sommigen onder ons. Ja, elk huis heeft zijn kruis en elk hart zijn smart. En als we dan denken aan het nieuwe jaar dat voorligt, wat kan dat dan ons hart met zorg vervul-len.
In dat licht willen we elkaar wijzen op drie woorden die de tekst vormen van onze medi-tatie.
Het zijn slechts drie woordjes die onze aandacht vragen, maar zij vormen wel een heerlijke geloofsbelijdenis van een ware onderdaan van deze HEERE, Die in de kanttekeningen genoemd wordt ‘de eeuwige Koning’.
Een geloofsbelijdenis die we u allen gunnen, door de krachtige toepassing van de Heilige Geest.
Een geloofsbelijdenis die geleerd wordt op de leerschool van vrije genade.
Geleerd in een weg waarin door wederbarende genade, ons eigen ik de doodsteek krijgt.
Immers door onze diepe val is er maar één die regeert en dat is míjn hoogmoedige ik.
Zelfs na ontvangen genade kruipt dat oude, hoogmoedige ik altijd weer op de troon.
Welgelukzalig de mens die voor het eerst en opnieuw op Gods leerschool leert sterven aan het eigen ik, en koning-af mag worden.
In die weg wordt de zoete en wondere inhoud van deze drie woorden beleden, geproefd en aangebeden.
“De HEERE regeert”. Let u op, de naam HEERE staat met vijf hoofdletters. Deze Koning Die regeert is de drieenige Verbondsgod, Die in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid een Kerk verkoren heeft tot de zaligheid.
Die Kerk zal op grond van recht, om de arbeid van Christus, dwars door de diepte van Adams val heen zalig worden.
“De HEERE regeert”. Dat bevat deze troost, dat hoe bang en donker de tijd ook wezen mag; hoeveel zorg, wereldgelijkvormigheid en verdeeldheid er ook zijn mag in Gods Kerk op aarde; maar de HEERE gaat door met Zijn werk.
Om naar het welbehagen des Vaders, om Christus’ wil door Woord en Geest, Zijn Kerk te vergaderen uit de kring van onze gemeenten, maar ook daarbuiten.
Wat een geloofsbelijdenis.
De Heere geve Zijn kinderen onder ons, er een weinig moed uit te scheppen.
Hij regeert en zal Zijn almacht tonen, en zal onder de laaghangende oordelen uit het nageslacht Zijn Kerk bouwen.
Hij regeert. Hij volvoert Zijn raad, ook onder ons. En dan is noch hij die plant iets, noch hij die natmaakt, maar het is alleen God Die de wasdom geeft.
Want niet door onze kracht of door ons geweld, maar door Zijn Geest zal het geschieden.
“De HEERE regeert”. Hij Die genoemd wordt de Koning van Zijn Kerk, zal als de grote Ambtsdrager ook zorgen voor Zijn Kerk.
Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar waar Zijn kinderen en knechten op de puinhopen van hun bestaan zijn terechtgekomen en weer eens koning-af mogen worden, zal Hij betonen: Ik regeer.
Als we eens terug mogen zien na alle strijd en onmogelijkheden in het persoonlijk en ambtelijk leven, dan wordt in de diepte van de onwaardigheid en de verootmoediging de uitroep geboren dat Hij altoos Zijn volk heeft en zal regeren; rechtvaardig, wijs en zacht.
O, zo zorgt en regeert Hij ook voor de kring van onze gemeenten.
Hij zendt Zijn dienaren tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Hij geeft nog ambtsdragers.
Hij laat Zijn Woord nog onder ons. Ja, door de dwaasheid der prediking trekt Hij nog uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.
Hij maakt nog waar: “Ik zal Sions, Ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs”.
Zo zorgde Hij ook voor “onze” gemeente(n), ja voor ons tezamen, ook als broeders kerkenraad (ook van West).
Zo zal Hij onverdiend blijven zorgen ook in 2020. Moge het zijn tot Zijn eer en ons aller eeuwig voordeel en niet tot ons verdiende eeuwige oordeel.
“De HEERE regeert”. Dat geldt ook temidden van het rumoer der volken.
Wat een nood, oorlog en ellende is er. Toch regeren niet de groten der aarde, noch allerlei satanische machten. Maar de HEERE regeert.
Hoelang? Kanttekening 1 zegt zo mooi: “Die van eeuwigheid geregeerd heeft, nu nog regeert en in alle eeuwigheid zonder einde regeren zal”.
In de handen van deze Koning zijn zelfs de machtigsten der aarde niet meer dan ‘loopjongens’ van deze HEERE.
Ook in het nieuwe jaar 2020.”De HEERE regeert”, dat geldt ook temidden van alle strijd en aanvallen van de vorst der duisternis die zich openbaren in onze gemeente(n), in onze gezinnen, en bijzonder in het leven van Gods Kerk.
Van de macht van die aanvallen spreekt vers 3 van deze Psalm.
Maar omdat Hij regeert zal Hij ook waarmaken in het leven van Zijn Kerk: “Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd”.
En wat de nood in onze gemeente(n) en gezinnen betreft: de Heere make ons maar koning-af.
Om gedurig als bedelaars aan Zijn troon te smeken, ook in 2020, voor onze gemeente(n), onze gezinnen en onze kinderen: Regeer Gij ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels.
Ja, de Heere werke als de almachtige Koning in alle raadsels en vragen in ons persoonlijk leven, dat buigen voor deze HEERE en Koning.
Dan zal geleerd worden dat alle dingen in ons leven uiteindelijk zullen medewerken ten goede, namelijk tot Gods eer en nut en zaligheid van onze zielen.
“De HEERE regeert”. Dat bevat ook deze troostvolle geloofsbelijdenis, dat Hij als de HEERE, de getrouwe Verbondsgod, regeert.
Hij regeert Zijn Kerk zo, dat Hij ondanks hun schuld en afmakingen, hun vallen in de zonde en hun ontrouw, toch zal waarmaken: Ik regeer als de getrouwe HEERE, Die nooit zal laten varen wat Mijn hand begon.
Ik zal Mijn werk – zelfs in het leven van een overspelige Simson en David, in het leven van een verloochenende Petrus – voleinden.
O, Kerk in de strijd van de last van uw zonde, van Gods recht dat uw schouders naar beneden drukt, ja temidden van alle ongeloof en afmakingen: “de HEERE regeert”.
Hij zal u, ook in het nieuwe jaar, niet begeven en Hij zal u niet verlaten.
Hij zal u niet verstoten in eeuwigheid, hoewel u dat zich waardig maakt. Maar Hij heeft u liefgehad met een eeuwige liefde.
Hij is uw HEERE, Die uw leven regeert tot dat zekere einde waarvan Hij sprak: “Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt”.
Wat een zalige troost als de Heilige Geest de drie woorden van onze tekst in uw ziel afdrukt.
“De HEERE regeert”. Hij zal Zijn Kerk dwars door alle wereldweeën heen thuishalen.
Kanttekening 4 zegt dat Hij Die als Koning regeert, ook gericht zal uitoefenen.
Hij zal als Koning al Zijn vijanden eenmaal voor eeuwig wegstoten.
Iets van die oordelen en gerichten zien we reeds op de aarde. Als onbekeerden moeten we hiervan al iets ervaren in het ontvangen van allerlei nood en pijn als de gevolgen van de zonde.
Maar het eindgericht wacht nog. Wat is dan ons tekstwoord een aangrijpend woord!
“De HEERE regeert” en Hij zal als de Rechter van hemel en aarde Zich niet vergissen.
Zijn oordeel dat vreselijk zal wezen, zal een volkomen rechtvaardig oordeel zijn.
Daarom onbekeerde lezer, mocht u heden in de genadetijd deze Koning, uw Rechter, in het jaar onzes Heeren 2020, nog om genade leren bidden.
Want wie koning-af mag worden en Hem nederig te voet leert vallen, die zal van Hem Zijn wegen leren.
Want nu is deze Rechter nog steeds Degene die u toeroept; wendt U naar mij toe, wordt behouden.
In Christus kan Deze vertoornde Rechter ons nog worden tot een verzoende en een genadige God!
En Kerk des Heeren, ook in 2020 is waar; “de HEERE regeert”.
Mochten deze troostvolle woorden in het strijdperk van dit leven door de Heilige Geest eens kracht doen in uw hart.
Dan kunnen we het nieuwe jaar ingaan, rustend op dit woord; Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in der eeuwigheid.

Uw en jouw dominee/consulent ds. A. Ver-schuure