De heerlijkheid van Christus’ macht

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Mattheüs 28:18b

De Heere is waarlijk opgestaan naar de Schriften. Mattheüs beschrijft in hoofdstuk 28 enkele hoofdpunten van de heerlijkheid van Jezus’ macht. De leugen van de wachters, of beter gezegd van de overpriesters en de ouderlingen in Jeruzalem ging er goed in bij het volk. Nu kon men gerust zijn. De gehate Jezus van Nazareth is dood en begraven.
Van Hem zullen ze geen last meer hebben. Er zijn nog veel mensen in en buiten de kerk, die met Jezus niets te maken willen hebben. Ze houden het maar liever bij hun eigen gerechtigheid of leven zich uit in ongerechtigheid. In beide gevallen is het een valse rust. Jezus leeft! Hij heeft de dood, hel, zonde en graf overwonnen en het leven in onverderfelijkheid aan het licht gebracht.
Ondanks de hardnekkige geruchten dat Jezus dood is, hebben de 11 discipelen de boodschap gehoorzaamd en zijn naar Galilea gegaan, naar de berg die Jezus hen gewezen had.
Ze hebben Jezus’ woord gehoord, geloofd en gehoorzaamd. Is het met opzet dat Mattheüs zegt: en de elf discipelen zijn heengegaan? Één is niet meer. Judas wordt gemist. Hij heeft zijn Meester verraden met een kus. Hij heeft zo dicht bij Jezus geleefd, Zijn woorden gehoord, Zijn wonderen gezien. Het heeft zijn hart nooit geraakt. Een vreselijk eind is zijn deel geweest. Wat is het nodig dat we ons hart bij de lamp van Gods Woord onderzoeken, of we door het geloof deelhebben aan de zaligheid die Jezus verworven heeft. Nu vinden we de elven weer in Galilea.
Jezus wil Zijn vrienden daar ontmoeten. Het land van de zondaren en van de schaduw des doods. Jezus is daar dikwijls geweest. Ook kort voor Zijn hemelvaart zal Hij Zijn discipelen daar ontmoeten om hen te troosten en instructie te geven. Mattheüs beschrijft geen bijzonderheden hoe Jezus Zich bekendmaakt. Er wordt gezegd dat zij Hem zagen, Hem aanbaden en dat sommigen twijfelden. Het geloof in de opstanding van Jezus is niet altijd even sterk. Het is steeds weer nodig dat de Heere door de Heilige Geest aftrekt van al onze voorstellingen.
Dan lezen we: En Jezus bij hen komende, sprak tot hen: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit woord strekt zich uit van de aarde naar de hemel en van de hemel naar de aarde.
Jezus spreekt van het uitzicht dat door Zijn opstanding verkregen is. De laatste woorden van het Mattheüsevangelie zijn vol van troost en onderwijs. Dat heeft de Kerk nodig. Jezus is de Vertroosting Israëls voor Zijn volk in de tijd en de eeuwigheid. Deze zelfopenbaring van Jezus is allesomvattend, onbegrensd en onbeperkt. Hij wil ook twijfelaars overtuigen van Zijn heerlijkheid…. en Jezus bij hen komende … welk een heerlijk moment. De sprekende, Zichzelf openbarende Jezus. Ja, zo komt Hij nog steeds door Zijn Woord en Geest Zichzelf te openbaren.
Al is Hij in de hemel, met Zijn genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van Zijn Kerk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De macht waarvan Jezus spreekt, betekend bevoegdheid, zeggenschap, autoriteit. Onbegrensd en onbeperkt is Jezus’ macht. Hij heeft alles te zeggen in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, zo zegt Jezus tot de discipelen. En Ik ben met u al de dagen. Het licht van Jezus genademacht straalt uit over de hele wereld. Die macht die Hem als de Zoon des mensen gegeven is, stelt Hij in dienst van de prediking van het Evangelie.
En de boodschap van vrije genade en verzoening door de gekruiste en opgestane Jezus zal niet tevergeefs zijn. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien.
En het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Jezus gebruikt Zijn macht. De levende Jezus regeert door Woord en Geest. Hij wendt Zijn macht aan in het vergaderen van Zijn volk. Ze zijn Hem gegeven van de Vader. Hij trekt hen met de koorden van Zijn liefde uit de macht van de boze. Door Zijn Woord gaat Hij in het huis van de sterkgewapende en maakt hen los uit de banden van de satan en de dood. Zijn woord is een machtwoord. Alleen op Zijn bevel en door Zijn kracht kan een dode zondaar levend gemaakt worden. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Hebt u die levendmakende stem van Jezus al gehoord? Alleen door Jezus’ macht wordt het stenen hart gebroken.
Hij maakt onwilligen gewillig. Elke zondaar die het voor God verliest is een teken van Zijn liefdemacht. Jezus wendt Zijn macht ook aan in het bewaren en verzorgen van Zijn kinderen. Nooit zal Hij Zijn gevangenen vergeten of verlaten. Hij sterkt hen in de strijd van het leven. Onderwijst in de weg der zaligheid. Geeft de moeden kracht en vermenigvuldigt de sterkte van hen die geen kracht hebben. Als we aanzien wat voor ogen is op aarde, dan zien we weinig van Jezus’ macht. Het schijnt dat satan alle macht heeft. In de wereld en in de kerk.
Duisternis bedekt de aarde en donkerheid de volken. Wie zal ons het goede doen zien? Vrienden, het gaat niet in de eerste plaats om wat we zien, maar om wat de opgestane Jezus beloofd heeft en of we dat geloven. Geen aardse macht kan Hem Zijn ontvangen macht ontnemen. Want God heeft Hem uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is; opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Zijn werk gaat voort door de wenteling der eeuwen naar de volkomen overwinning over alle vijanden en tot allen die Hem van de Vader gegeven zijn, zijn ingebracht in de hemel. Het gaat er om of we deze Jezus kennen als onze Zaligmaker.
Of we door Hem gegrepen en overgezet zijn van de brede op de smalle weg. Of we Hem tot onze Koning hebben erkend, Hem als onze enige Leraar hebben aangenomen en door Zijn offer onze zonden zijn verzoend. Zijn werk op aarde is nog niet af. De genadetijd is nog niet voorbij. Jezus roept en nodigt nog tot Hem de toevlucht te nemen en Hem te gehoorzamen. Uw zaligheid alleen van Hem te verwachten. Nee, uw hart is niet te hard. Hij kan het breken. Nee, uw zonden zijn niet te veel, Zijn bloed reinigt van alle zonden.

Wijlen ds. H. Hofman