De keuze van Ruth

“Alzo kwam Naómi weder en Ruth, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam, en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gersteoogst.”

Ruth 1:1-22

Wat een verschil tussen Ruth en Orpa! Ruth die de onberouwelijke keuze mag doen voor de God van Israël. Haar wenen wijst op de droefheid naar God. De tranen van Orpa komen voort uit haar ontroerde gemoed. Het is de droefheid naar de wereld. En deze droefheid werkt de dood. Ruth doet belijdenis op de grenzen van Moab (vers 16): “Maar Ruth zeide: val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten.” Zij wil met Naómi meereizen. Ze wil dag en nacht met haar zijn. Haar keuze spreekt ze uit: “Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God.” Het is een zuivere keuze. Zonder dwang. Uw volk mijn volk. Het is een hartelijke keuze. Het is geen lippentaal. Geen lesje uit het hoofd. Dat volk is een gelukkig volk. Met dat volk te mogen leven. Uw volk, uw God! Dezelfde woorden die Naómi gebruikt had. Van Orpa had ze gezegd in vers 15: “Zie uwe zwagerin is wedergekeerd tot haar volk, tot haar goden….”. Ook een keuze. Voor het volk van Moab. Voor de god Kamos. Hebben wij die keuze al mogen doen? Het Moab van deze wereld te verlaten. De zondedienst? En hebben wij die God al leren kennen? Is dezelfde liefde ook al in ons hart? Van nature doen wij de keuze van Orpa. Geef mij de wereld. De afgoden. Om alles te moeten verlaten. Wij zouden wat mee willen nemen. God wat en de wereld wat. Ruth wil met dat volk leven, maar ook sterven! Zie vers 17: “Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mijn de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u”. Een eed bij de HEERE. De eerste keer deze Naam! Zo vast ligt het in haar ziel. Dan kan Naómi dit niet langer tegenhouden. In vers 18 lezen we: “Als zij nu zag, dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken”. Zwijgend gaan zij verder. Ruth mag volgen. Ofschoon de toekomst onzeker en duister is. Dat blijft staan. Dat had Naómi duidelijk gemaakt. Achter de Heere aan te mogen komen. Niet wetend waarheen de weg zal zijn. “Zo iemand achter mij wil komen….”. Ziende op de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Achter de Zaligmaker aan te komen. We hebben hier geen blijvende stad. Dat wij zouden zoeken de toekomende stad. Dat wij het niet zouden zoeken in het Moab van deze wereld. Zoals Orpa vastzit aan de afgoden. Naómi. Een voorbeeld voor Ruth. Zijn er nog zulke voorbeelden? Gaat er van ons nog wat uit? Zij vormen een geestelijke familie. Aardse banden worden eenmaal doorgesneden. Maar deze geestelijke banden zijn eeuwig. Ruth. Een voorbeeld voor de heidenen. Een heldin die binnen Israël ingelijfd wordt. In het verbond opgenomen. Meer nog! Zij wordt de moeder van de Heere Jezus. Uit het huwelijk zal Obed geboren worden. De grootvader van David. Zij ontvangt een naam in Israël. Daarvan zong de dichter in psalm 87: “De Filistijn, de Tyriër, de Moor, zijn binnen u o Godsstad voortgebracht’. Ook van Ruth geldt het: “zij is aldaar geboren”. Zijn wij dan heidenen gelijk Ruth? Nee, wij dragen het teken en zegel van de Heilige Doop. Wij zijn uit christelijke ouders geboren. Zij deden de keuze al voor ons. Wij mogen leven onder de bediening van het genadeverbond. Dat was de keuze van de HEERE over ons leven. Toch hebben wij ook nodig de keuze van het hart. Het werk van de Heilige Geest in je hart. Ontdekkend. Zodat je gaat zien wie je bent voor de HEERE. Ook vertroostend. De liefde Gods in je hart uitgestort. Ja, meer. De Zaligmaker te mogen kennen. Geleid tot deze Bruidegom. De meerdere van Boaz. Door het geloof met Hem te mogen worden ondertrouwd. Hebben wij die keuze van Ruth mogen doen? Of zijn we met Orpa heel dichtbij geweest? Dichtbij de grenzen van Kanaän maar nooit in Kanaän? De keuze van Ruth is de onberouwelijke keuze. Daar krijg je geen spijt van. Van de zonde krijg je spijt. Vroeg of laat. Wat is Ruth er goed mee geweest!

J.B. Zippro