De komende Profeet

“Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij horen” .

Deuteronomium 18:15

Lezers, we sluiten de serie meditaties van de predikanten die onze gemeenten in Capelle aan den IJssel gediend hebben af, met een meditatie van uw huidige predikant/consulent. Sinds 26 oktober 2017 mogen we, als zevende predikant, de gemeente van Middelwatering dienen omdat de Heere o.a. sprak: “Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen”. Stelle de Heere Zijn woord door Zijn Geest tot een rijke zegen, ook in het toekomende. Van onze hand ditmaal een adventsmeditatie omdat we sinds zondag 2 december weer het kerkelijke jaar zijn ingegaan.

Geliefde lezers, de komst van de Heere Jezus is door heel het Oude Testament op velerlei wijze aangekondigd. In deze adventsweken staan we daar bij stil. In de tekst wordt Hij beloofd als de grote Profeet van Zijn kinderen. Hij zal als Profeet voortkomen uit het midden van Zijn broederen. En in Zijn profetisch werk zal Hij lijken op Mozes. Hij zal zijn als mij, zegt de tekst. Wat zijn de overeenkomsten tussen Mozes en Christus? Kanttekening 20 noemt er vijf.

De eerste overeenkomst is dat, zoals Mozes waarachtig mens was, ook Christus waarachtig mens is. Hij heeft de ware menselijke natuur uit Maria aangenomen en is zo als de waarachtige God en tegelijk een waarachtig, rechtvaardig mens, de enige, gepaste Middelaar tussen God en de verloren, verkoren zondaar. Hij is het Die als Profeet adamskinderen die verloren liggen in de zonden en de misdaden, gaat opzoeken en gaat leiden in het rechte spoor. Mozes had daarbij nog een wolk- en vuurkolom nodig. Maar meer dan Mozes is Christus. Hij Zelf is die Wolk- en Vuurkolom. God zal in Christus door de Heilige Geest Zijn volk leiden door Zijn Woord. Bent u ook een blinde die de weg niet weet en die zo nodig heeft door Hem geleid te worden?

Als tweede overeenkomst tussen Mozes en Christus zegt de kanttekening bij de tekst dat, zoals Mozes Gods volk gevoerd heeft uit de lichamelijke slavernij van Egypte, alzo verlost Christus Zijn volk uit de geestelijke slavernij. Daartoe is de Zoon des mensen op aarde gekomen en Hij gaat nog voort om op te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij treedt als de meerdere Mozes de hof in van de helse Farao en Hij gaat hem ontroven, het loon dat Hem toekomt op Zijn Middelaarsarbeid. Hij gaat naar Zijn welbehagen adamskinderen trekken uit de macht der zonde, om hen in de weg van de onmogelijkheid, namelijk in Christus Die onze Rode Zee is, door de woestijn te leiden naar het Kanaän der rust. De meerdere van Mozesgaat trekken uit de geestelijke slavernij – wat ons bestaan is van nature. En hoe zeer een mens ook verslaafd kan zijn aan de zonde, maar Deze Profeet heeft alle macht, zelfs om te verlossen van de meeste gruwelijke zonden waaraan een mens verslaafd kan zijn. Hij trok Levi uit zijn geldverslaving. Hij kan nog trekken uit welke verslaving dan ook.

Deze Profeet, lijkt ten derde ook op de profeet Mozes omdat Hij waarlijk en volkomen kan staan tussen een vertoornd God en een doemwaardige zondaar. Zeker, Mozes heeft als de middelaar van het oude verbond gestaan tussen God en het volk Israël. Bijzonder wel om dat volk, Gods wet te geven. Toch kon Mozes alleen maar tussen God en het volk staan, omdat de Heere Mozes persoonlijk aanzag in Christus. Was dat niet zo geweest, dan zou ook Mozes verteerd zijn geworden. Daarbij stond Mozes tussen God en het volk met de wet. De wet werd verkregen via de middelaar Mozes, maar die wet kon toch nooit anders meer doen dan schuldig stellen, vervloeken en verdoemen. Meer dan Mozes is deze Profeet, Christus. Hij is niet alleen de Middelaar tussen een vertoornd God en een vloekwaardige zondaar in Wie werkelijk de hitte van Gods gramschap is geblust, zodat God in Christus weer met Zijn volk tevreden is. Maar Hij is ook, meer dan Mozes, de Middelaar van het genadeverbond. Hij is de Middelaar voor een volk dat gebracht aan het einde der wet, Christus mag leren kennen. Hij is de grote Inhoud van het evangelie, in en door Wie de schuldige zondaar weer met God verzoend kan en zal worden. Mozes heeft weleens gezegd: “Delg mij uit Uw boek”, maar dat kon niet. Echter Christus is werkelijk uitgeroeid voor Zijn volk (Daniël 9:26a), om zo Zijn volk voor eeuwig te herstellen in Gods gemeenschap. Bent u zulk een ziel die het uitroeien waardig bent geworden en in die weg heerlijkheid mocht zien in deze beloofde Profeet?

Mozes was ten vierde getrouw in zijn zorg over het volk Israël. Getrouw in het gedurig leiden en onderwijzen. Hij bracht dat volk in getrouwheid tot aan de grens van Kanaän. Mozes mocht hen echter om zijn zonde niet leiden in Kanaän. Meer dan Mozes is dan ook Christus. Hij is getrouw tot het einde toe. Hij zal Zijn ontrouwe volk nooit begeven of verlaten. Hij zal Zijn werk voleinden voor Zijn ganse Kerk, maar ook in Zijn ganse Kerk. Hij brengt hen ookin het Kanaän der rust.

Mozes was ten vijfde, zo zegt de kanttekening, een groot profeet, maar Christus is het Hoofd van alle profeten. Hij zal onderwijzen hen die dwalen, en hen brengen in het rechte spoor. Wat leert Hij dan? Psalm 25 zegt: “De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg”. Hij leert hen dus van Zijn recht. Dat recht moet hen veroordelen vanwege hun zonden. Dat doet hen smeken: “Zie op mij in gunst van boven; wees mij toch genadig, Heere”. Hij leert hen in de weg van het buigen onder dat recht, ook iets kennen van Zijn goedheid. Dan wordt het waar in hun hart: ‘Het heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, naar Zijn vreêverbond, in dat komende Kind van Bethlehem getoond.’ Dan mogen ze vanuit het profetisch onderwijs van deze Profeet, iets smaken van het geheim dat Hij nu gekomen is om armen uit genade Zijn hulp ter verlossing te tonen. Kom lezer, als u zo in de komende dagen in de herdenking van Zijn komst in het vlees, zo van Hem mag horen is dat groot. Groter als u door Gods Geest met uw hart, zo naar Hem horen mag. En Hij ook u verschijnen mag tot vreugde van uw doodschuldige ziel.          

ds. A. Verschuure