Evangelisatie

Meer weten over het christelijk geloof?

Vraag je je af wie Jezus Christus was? Zou God bestaan? Waar komt de Bijbel vandaan? Is er leven na dit leven? Waarom is er lijden in de wereld?

Als jij met deze vragen loopt, kunnen wij misschien iets voor jou betekenen.

We hebben de volgende mogelijkheden:

Als je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, klik deze aan en vul het betreffende formulier in.

Misschien vind jij het belangrijk dat jouw kinderen de Bijbelse geschiedenissen leren kennen. Dan zouden ze zaterdagmorgen naar de kinderclub kunnen komen. Wij halen jouw kinderen op en brengen ze ook  weer thuis. Wij halen jouw kinderen op en brengen ze ook weer thuis.

Een kerkdienst bezoeken?
Als je besluit een kerkdienst te bezoeken, kijk dan van te voren even wanneer er kerkdiensten zijn en hoe het daar toegaat. Je bent in ieder geval hartelijk welkom. In de hal van de kerk staan altijd mensen die je een Bijbel willen lenen en je een plaats wijzen in de kerkzaal. Als jij dat wilt, komt er tijdens de kerkdienst iemand naast je zitten om tijdens de dienst een en ander toe te lichten.

Folders
In de hal van de kerk, recht tegenover de hoofdingang, hangt een rek met folders over verschillende thema’s, zoals “Het einde van de mens”, “God en het lijden”, Dopen, enz.

Geloven in God brengt echt rust in je leven. Dat gunnen we iedereen en daarom vertellen we jou er graag meer over.

Hoe gaat het toe in een kerkdienst?

Waar en hoe laat?
Fijn dat je een kerkdienst wilt bezoeken. ’s Zondags hebben we ’s morgens en ’s middags een dienst. De diensten beginnen meestal om 10.00u. en 16.30u. en duren ruim anderhalf uur. Om zeker te weten of er een dienst is op deze tijden, kun je beter even doorklikken naar tijden kerkdiensten.

Een plaats vinden
De kerk staat op de hoek van de Merellaan en de Rivierweg. Als je door de hoofdingang naar binnen gaat en rondkijkt waar je naar toe moet, stapt er wel iemand op je af die je vraagt of hij/zij je kan helpen. Hij/Zij  geeft je een Bijbel en wijst je een plaats in de kerkzaal. De kerkzaal is boven. Als jij het wilt, komt er iemand naast je zitten.

Voor de dienst begint
Vanaf ongeveer een half uur voor de dienst komen de mensen de kerkzaal binnen. De organist begint een kwartier voordat de dienst te spelen. Links voorin de kerk hangt een bord waarop staat welke psalmen gezongen zullen worden en welk Bijbelgedeelte er wordt gelezen.

Als het orgel stopt met spelen, komt de kerkenraad, vanuit een deur linksachter in de kerk naar binnen. De ouderling van dienst loopt voorop. Hij brengt de predikant naar de kansel. Onderaan de kansel geven de predikant en de ouderling van dienst elkaar een hand en wensen elkaar zegen. Daarmee geeft de ouderling de leiding van de dienst over aan de predikant.

Het stille gebed voor de kerkdienst
Als de kerkenraadsleden hun plaats ingenomen hebben, gaan de mannelijke leden van de gemeente staan om een stil gebed te doen. De vrouwen blijven zitten en doen ook een gebed.

De zegen voor de dienst
Als alle mannelijke leden weer zitten, begint de dominee dienst door een zegen over de gemeente uit te spreken.

Wetslezing of Geloofsbelijdenis en het te lezen Bijbelgedeelte
Na de zegen geeft de dominee een psalm op, die we samen zingen. Als de psalm gezongen is,  kondigt de predikant aan welk bijbelgedeelte er gelezen zal worden. ’s Morgens wordt, voorafgaand aan het te lezen Bijbelgedeelte, de Wet van de Tien geboden gelezen.  Na de Wetslezing wordt een psalm gezongen. ’s Middags wordt voorafgaand aan de het te lezen Bijbelgedeelte de Geloofsbelijdenis gelezen. Ook de lezing van de Geloofsbelijdenis wordt afgesloten met het zingen van een psalm. Als de ouderling van dienst (hij bracht de predikant naar de kansel) het Bijbelgedeelte gelezen heeft, gaat hij op de hoek van de voorste kerkenraadsbank zitten.

Het grote gebed
Na het lezen van het Bijbelgedeelte is er het zogenaamde gemeenschappelijke gebed. De predikant spreekt dit vrije gebed uit, terwijl de gemeenteleden in hun harten meebidden.

Voorafgaand aan dit gebed worden de namen genoemd van de ernstig zieken, waarvoor speciaal gebeden zal worden.  Voor ervaren zegeningen, zoals de geboorte van een kind, een huwelijksjubileum en ontslag uit een ziekenhuis wordt God gedankt. Verder bidt de predikant om een zegen over de preek. Het gemeenschappelijk gebed duurt ongeveer een kwartier. De kerkenraadsleden en een aantal mannelijke leden gaan tijdens het gebed staan. (Het staat u vrij om zittend, dan wel staand het gebed mee te doen.) Het is de bedoeling dat de gemeenteleden de zorgen die in het gemeenschappelijk gebed de Heere voorgelegd worden ook meenemen in hun dagelijkse gebeden.

Zingen en collecte
Na het gebed geeft de predikant een psalm op en noemt hij de doelen op waar voor zal worden gecollecteerd. Tijdens het inleidend orgelspel en het zingen van de opgegeven psalmverzen halen de diakenen de giften op. Het staat u vrij om wel of niet iets te geven.

De preek
Als de opgegeven psalmverzen gezongen zijn en de diakenen weer zitten, neemt de predikant het woord. Hij geeft dan eerst aan waar de preek over zal gaan. Meestal heeft hij een thema dat onderverdeeld is in drie aandachtspunten. Vervolgens begint hij de preek. Na de behandeling van het tweede aandachtspunt wordt er meestal gezongen. Na het zingen wordt nog het derde aandachtspunt behandeld.
De preek eindigt met het woordje: Amen.

Het eindgebed, de mededelingen en de slotpsalm
Na de preek gaan opnieuw de kerkenraadsleden en een aantal mannelijke leden staan voor het eindgebed. Na het eindgebed doet de predikant namens de kerkenraad nog een aantal mededelingen en geeft de slotpsalm op. Als de psalm gezongen is, spreekt de predikant een zegen uit over de gemeente en verlaat hij de kansel. Onderaan de kansel krijgt hij een hand van de ouderling van dienst. De predikant en de ouderling van dienst wensen elkaar daarbij zegen toe. De kerkenraad verlaat daarop de kerkzaal als eerste. Alle kerkenraadsleden geven bij het binnen komen van de kerkenraadskamer de predikant zegen toe. Daarna begint het orgel weer te spelen en verlaten de mensen de kerkzaal.