Laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben

“Laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan;…”

Lukas 13 : 8, 9a

Dit zijn de woorden van de wijngaardenier uit de gelijkenis. We zouden ook kunnen zeggen, dat dit de woorden van de Heere Jezus zijn, want Hij treedt tussenbeide voor de overtreders. Deze woorden houden een verzoek in, gedaan aan een beledigde gerechtigheid, dat er nog een weinig tijd en geduld gebruikt zal worden tegenover de onvruchtbare boom, die tot hiertoe nutteloos de aarde beslagen heeft. In deze woorden ligt verbazingwekkende genade! De Heere Jezus Zelf bemoeit Zich met de onvruchtbare belijder. Hij treedt tussen om de slag voor de onvruchtbare belijder te verhinderen. Het is waar, het was slechts voor een tijd, maar God bracht de bijl om hem uit te houwen niet te voorschijn! O, onvruchtbare belijder, er is een Jezus aan Gods rechterhand, een Jezus, groot van barmhartigheid, een Jezus Die medelijden kan hebben met een onvruchtbaar iemand als u bent. Het zou met Israël ook gedaan zijn geweest, als Mozes niet in de bres gesprongen was voor dat zondige volk. Onvruchtbare boom, u weet niet hoe vaak de hand van de Goddelijke gerechtigheid opgeheven werd om u te slaan. U weet niet hoeveel jaar u reeds afgehouwen zou zijn geweest, indien Jezus de bijl van Zijn Vader niet vastgegrepen had. Hoort u nu nog niet? Er zijn twee oorzaken, waardoor er geen vruchten geweest zijn. Het kan zijn dat de boom te zeer gekneld geweest is in de aarde, of er is gebrek geweest aan voeding en warmte. Daarom moet er mest omheen gelegd worden. Het kan dus zijn dat de wortels te vast in de aarde zitten. Zo kunnen ook de wortels van het hart van de onvruchtbare te veel omgeven zijn door de liefde van deze wereld en de verleidingen van de rijkdom. Liefde tot rijkdom, liefde tot eer en liefde tot vermaak zijn doornen die het Woord verstikken. Hoe kan een dragen van vruchten gevonden worden, waar deze dingen het hart beknellen? De Heere Jezus geeft dus hier de oorzaak van uw onvruchtbaarheid te kennen. De dingen van deze wereld liggen u te na aan het hart. De aarde en haar dingen nemen de wortels van uw hart in, u bent teveel aan de aarde gekluisterd. Judas werd daardoor weerhouden om vruchtbaar te zijn in zijn zorg voor de armen en Ananias en Saffira, dat zij geen vruchten van oprechtheid en waarheid konden voortbrengen. Hoe handelt de Heere Jezus met zo’n onvruchtbare? Hij maakt zijn wortels los en graaft de aarde rondom los. Zijn wortels worden blootgelegd. Dat kan Hij doen door ziekte, door ontmoedigingen of door tegenheden. Zo wordt er rondom de onvruchtbare boom gegraven. De slechte aarde wordt van de wortels weggenomen. Ziet u de zorg, de liefde, het werk en de manier, die de Heere Jezus met u gebruikt, opdat u misschien vruchtbaar zult mogen worden? Er moet ook mest om de boom gelegd worden, omdat er gebrek aan voeding en warmte is. Dit kan gebeuren doordat de Heere Jezus de onvruchtbare voorziet van een meer vruchtbare bediening, van een beter woord. Daardoor worden ze bemest. U weet dat mest warm, vet, versterkend en verkwikkend is voor arme grond. Hij brengt hem zo onder een hartopwekkende bediening; de middelen der genade zullen vet en goed zijn. O, ziet toch hoeveel werk de Heere Jezus aan zo’n onvruchtbare ten koste legt! Als de vrucht van het werk van de Heere Jezus is, dat de boom vruchtbaar geworden is, dan zijn al Zijn tijd en middelen wel besteed. De tekst leert ons dat het wel zal gaan met de onvruchtbare boom, met een arme ziel, als hij uiteindelijk toch nog Gode vruchten zal voortbrengen. Zijn vorige onvruchtbaarheid, zijn misbruik van Gods geduld en lankmoedigheid, al zijn tijd die hij jaar op jaar verspild heeft, dit alles zal hem dan vergeven worden. We kunnen daarvan lezen in Ezechiël 33: “Als Ik ook tot de goddeloze zeg: Gij zult de dood sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doe, (….) hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven.” Merkt u hierop? De bijl ligt reeds aan de wortels van uw boom. De Heere spaart u tot op heden nog. Is er al om uw wortels gegraven? Heeft de Heere Jezus al mest om u gelegd? Hoe vaak al? Als u nu door genade de voeding van die mest van het Evangelie in u opzuigt en indien u Gode vruchten voortbrengt, dan zal het u welgaan. Maar zo niet, dan wacht u het eeuwige vuur! Er zijn maar twee mogelijkheden; u mag blijven voortleven met vruchten, of u wordt zonder vruchten uitgehouwen en in het vuur geworpen!

John Bunyan