Plaatselijke Zendings Commissie

Plaatselijke Zendings Commissie (PZC)

Lang geleden gaf de Heere Jezus de opdracht aan Zijn discipelen, zoals we die kunnen lezen in Mattheüs 28: 19. Met de boodschap “Gaat dan henen, onderwijst al de volken….” werden de discipelen en daarmee de vroege christenen de wereld ingezonden om de boodschap van het Evangelie uit te dragen tot aan de uiterste einden van de aarde. Gedreven door Zijn liefde en boodschap heeft dat gestalte gekregen, beginnend bij Jeruzalem. Er ontstond een gemeente en later een kerk. Zo bouwde de Heere Zelf Zijn kerk, door middel van Zijn Woord en met gebruik van discipelen, apostelen en anderen.

Zo krijgt de zendingsopdracht gestalte in het hart van Gods kinderen en in de ‘georganiseerde’ kerk.
Binnen het verband van onze (gereformeerde) gemeenten mag het zendingswerk een grote plaats innemen. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Een voorbeeld waar we zo dankbaar voor zijn: het landelijke bureau in Woerden, dat de lijnen voor de Zending in de Gereformeerde Gemeenten (ZGG) www.zgg.nl helpt uit te zetten, coördineert en bewaakt. Met verantwoording naar het deputaatschap zetten zij zich bijzonder in op allerlei vlakken, waarbij de activiteiten breed en diep zijn. Gemeenteleden kunnen hier iedere 2 maanden in het zendingsblad Paulus kennis van nemen.
Om dat goed vorm te geven wordt er binnen onze gemeenten gewerkt met een PZC, die het ‘veldwerk’ binnen de gemeente verricht. Denk daarbij aan de bezorging van de Paulus, maar ook aan het organiseren van activiteiten als een Fair om middelen (geld) bijeen te krijgen.
Een andere belangrijke activiteit is de inzameling van oud papier. Naast de verzameling van papier in diverse kleine containers bij gemeenteleden, wordt er iedere eerste zaterdag van de maand ’s ochtends papier verzameld in grote containers aan de Pelikaanweg.
Binnen onze PZC vinden wij het ook heel erg belangrijk dat het niet alleen om ‘geld en handjes’ gaat, maar dat ook duidelijk is en blijft waarom we dit allemaal doen. Daarom is b.v. het ontmoetingsdeel op de Fair belangrijk.
Onze PZC bestaat uit een 10-tal gemotiveerde leden, die ieder een eigen wijk in Capelle voor hun rekening hebben genomen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de onderstaande bestuursleden:

 Voorzitter:   F. Oosterwijk
 Secretaris:   D. van Hoven
 Penningmeester:   A van Hengel
 Algemeen adjunct:   vacant


Contactpersoon:
Secretaris: D. van Hoven