Wat dunkt u van den Christus?

Mattheus 22:42a

Lezer, wat dunkt u van de Christus? Ziet u schoonheid in Immanuël, alles overtreffende schoonheid? Hebt u Zijn heerlijkheid leren zien? Is uw geest beschenen door Zijn heerlijkheid? Heeft een blik op Jezus, door het geloof, u in het stof geworpen, zodat u uitriep: Met het gehoor des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as? Uw eerlijk antwoord op deze onderzoekende vragen bepaalt de aard en de grond van de hoop die in u is voor de eeuwigheid. U staat nu op het grensgebied van die eeuwigheid.
Wat een ernstige zaak. Het is dan ook van oneindig groot belang dat u eens grondig onderzoekt hoe het met uw verhouding is ten aanzien van de Zoon van God.
Ga het eens nauwkeurig na aan de hand van het geïnspireerde Woord.
Een kroon die u nu op uw hoofd draagt, een koninkrijk dat zich aan uw voeten uitstrekt, een wereld die u gekregen en gegrepen hebt, zijn slechts kinderspeelgoed, vergeleken bij de reusachtige belangen waar het over gaat in deze vraag: Wat dunkt u van den Christus? Is Hij uw hele zaligheid en al uw begeerte? Hebt u uw zondige en eigengerechtige ik aan de voet van Zijn kruis gelegd? Hebt u in al uw armoede, naaktheid en ellendigheid Hem ontvangen als van God voor u gemaakt tot wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing? Doet Zijn heerlijkheid alle andere heerlijkheid verbleken en overtreft Zijn schoonheid alle andere schoonheid die u ziet, in glans? Kunt u naar Hem wijzen en zeggen in nederig geloofsvertrouwen en blijdschap van het geloof: Zulk een is mijn Liefste, ja, zulk een is mijn Vriend? Eeuwige God, zonder de gerechtigheid van Uw Zoon zink ik in al mijn vuilheid! Zonder het verzoenend bloed van Immanuël kom ik om in al mijn schuld! Heilige Vader, zie mij niet aan in mijzelf, maar zie mijn Schild aan, zie mij aan in het aangezicht van Uw Gezalfde! Als Uw heerlijkheid voorbijgaat, de heerlijkheid van Uw majesteit, Uw heiligheid en Uw rechtvaardigheid, geef mij dan een plaats in de kloof van de steenrots en dek mij met Uw hand als Gij voorbijgaat.
Probeer dikwijls in vrome overpeinzing met Jezus en Zijn heerlijkheid bezig te zijn. Het nut hiervan zal ontzaglijk groot zijn voor uw ziel.
Als uw geest zo bezig is, zo vol is van Goddelijke dingen en nog steeds voller wordt, zal hij een grotere weerstand kunnen bieden aan de steeds weer opkomende en op de loer liggende aantastingen van de wereld om u heen. Dan is er geen ruimte voor ijdele gedachten en geen verlangen naar vleselijk genot of wij hebben er geen tijd voor.
O, wat is het kruisigend en heiligend als wij de heerlijkheid van Immanuël helder zien! Wat maakt dat ons leeg en nederig! Dan roepen wij met de patriarch uit: Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. En met de profeet zeggen wij: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben. (…) Mijn ogen hebben den Koning gezien. En met de apostel: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. O, streef er dan toch naar om in uw geest meer te zien te krijgen van de heerlijkheid van Christus. Laat haar in alle lessen die u van de Goddelijke Geest en majesteit krijgt, het enige onderwerp en thema van uw gedachten en uw gesprekken zijn. U moet uw kennis van Christus nooit beperkingen opleggen. Bedenk altijd dat u alleen nog maar het voorwoord van het boek gelezen hebt, dat u nog slechts de rand van de zee hebt aangeraakt. Er zijn zulke schoonheden die zich ver uitstrekken en die u nog niet hebt ontdekt. Er zijn nog vele kostelijke vergezichten en sprankelende heerlijkheden, die u aanmoedigen om verder te gaan. Ze nodigen u uit om door te gaan met uw onderzoek en ze vragen om het eerbetoon van uw geloof, de waardering van uw liefde en de toewijding van uw leven.
Ga dan door! Welke geest kan de heerlijkheden die nog aan u geopenbaard moeten worden in een toenemende kennis van Jezus, bevatten? Welke pen kan ze beschrijven?
De belofte: Gij zult grotere dingen zien dan deze, gebiedt u verder te gaan. Jezus staat klaar om alle schoonheden van Zijn persoon te onthullen en om u toe te laten in de geheimen van Zijn liefde. Er is geen kamer van Zijn hart die Hij niet voor u open zal doen. Er is geen zegening die Hij u niet zal schenken. Er is geen heerlijkheid die Hij u niet zal laten zien. U zult grotere dingen zien dan u al hebt gezien. Grotere diepten van zonde in uw gevallen natuur zullen aan u geopenbaard worden. U zult een dieper gevoel ontvangen van de reinigende kracht van het verzoenend bloed. U zult een helderder zicht krijgen op uw aanneming in de Geliefde.
U zult de genade en de heerlijkheid in Jezus in grotere mate genieten. Uw vrede zal zijn als een rivier; en uw gerechtigheid als de golven der zee.
Verdriet zal u niet meer zo diep verwonden, bestrijding zal u minder zwaar drukken, uw beproeving zal niet zo scherp zijn. Dit alles en oneindig veel meer zal het gevolg zijn van uw grondiger kennis van Jezus. Verbaas u dan niet dat de apostel heeft uitgeroepen: Gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. (…) Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen.

Octavius Winslow 1808-1878