De apostolische geloofsbelijdenis of De Twaalf Artikelen van het Geloof, is een van de centrale geloofsbelijdenissen uit het christendom. De apostolische geloofsbelijdenis is de eenvoudigste van de geloofsbelijdenissen. De belijdenis is langzaamaan ontstaan uit onder andere verzen uit de Bijbel en rond het jaar 170 is de eerste bekende versie op schrift gezet. Deze geloofsbelijdenis die altijd op zondag in de middag- of avonddienst wordt voorgelezen, luidt als volgt:


 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,nedergedaald ter helle;
 5. ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving der zonden;
 11. wederopstanding des vleses;
 12. en een eeuwig leven.

Comments are closed.