De Bijbel

In de gemeente en in de kerkdiensten staat alles centraal rondom de Bijbel. Dit wordt symbolisch ook gezien in het kerkgebouw, waar de Bijbel centraal op de preekstoel ligt. Wij zien de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, zoals ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis is opgenomen:

“Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil van mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben (het) gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten den profeten en apostelen geboden Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; en Hij Zelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schriften.”

De Bijbel is een verzameling van verschillende boeken. Het woord Bijbel zelf betekent dat ook.

De Bijbel is in twee delen verdeeld:

  • Het Oude Testament
  • Het Nieuwe Testament

Het Oude Testament
Het Oude Testament wordt ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd. Deze werd geschreven over een periode van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees. Het Oude Testament bevat de volgende boeken:

  1. Genesis
  2. Exodus
  3. Leviticus
  4. Numeri
  5. Deuteronomium
  6. Jozua
  7. Richteren
  8. Ruth
  9. 1 Samuël
  10. 2 Samuël
  11. 1 Koningen
  12. 2 Koningen
  13. 1 Kronieken
  14. 2 Kronieken
  15. Ezra
  16. Nehemia
  17. Esther
  18. Job
  19. Psalmen
  20. Spreuken
  21. Prediker
  22. Hooglied
  23. Jesaja
  24. Jeremia
  25. Klaagliederen
  26. Ezechiël
  27. Daniël
  28. Hosea
  29. Joël
  30. Amos
  31. Obadja
  32. Jona
  33. Micha
  34. Nahum
  35. Habakuk
  36. Sefanja
  37. Haggai
  38. Zacharia
  39. Maleachi

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament is geschreven gedurende de eerste eeuw na Christus, in het Grieks. Het Nieuwe Testament bevat de volgende boeken:

  1. Mattheüs
  2. Markus
  3. Lukas
  4. Johannes
  5. Handelingen
  6. Romeinen
  7. 1 Korintiërs
  8. 2 Korintiërs
  9. Galaten
  10. Efeziërs
  11. Filippenzen
  12. Kolossenzen
  13. 1 Thessalonicenzen
  14. 2 Thessalonicenzen
  15. 1 Timotheüs
  16. 2 Timotheüs
  17. Titus
  18. Filemon
  19. Hebreeën
  20. Jakobus
  21. 1 Petrus
  22. 2 Petrus
  23. 1 Johannes
  24. 2 Johannes
  25. 3 Johannes
  26. Judas
  27. Openbaring

Lees de Bijbel online bij de Gereformeerde Bijbelstichting.