De Bijbel

In de gemeente en in de kerkdiensten staat alles centraal rondom de Bijbel. Dit wordt symbolisch ook gezien in het kerkgebouw, waar de Bijbel centraal op de preekstoel ligt. Wij zien de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, zoals ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis is opgenomen:

“Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil van mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben (het) gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten den profeten en apostelen geboden Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; en Hij Zelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schriften.”

De Bijbel is een verzameling van verschillende boeken. Het woord Bijbel zelf betekent dat ook.

De Bijbel is in twee delen verdeeld:

 • Het Oude Testament
 • Het Nieuwe Testament

Het Oude Testament
Het Oude Testament wordt ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd. Deze werd geschreven over een periode van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees. Het Oude Testament bevat de volgende boeken:

 1. Genesis
 2. Exodus
 3. Leviticus
 4. Numeri
 5. Deuteronomium
 6. Jozua
 7. Richteren
 8. Ruth
 9. 1 Samuël
 10. 2 Samuël
 11. 1 Koningen
 12. 2 Koningen
 13. 1 Kronieken
 14. 2 Kronieken
 15. Ezra
 16. Nehemia
 17. Esther
 18. Job
 19. Psalmen
 20. Spreuken
 21. Prediker
 22. Hooglied
 23. Jesaja
 24. Jeremia
 25. Klaagliederen
 26. Ezechiël
 27. Daniël
 28. Hosea
 29. Joël
 30. Amos
 31. Obadja
 32. Jona
 33. Micha
 34. Nahum
 35. Habakuk
 36. Sefanja
 37. Haggai
 38. Zacharia
 39. Maleachi

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament is geschreven gedurende de eerste eeuw na Christus, in het Grieks. Het Nieuwe Testament bevat de volgende boeken:

 1. Mattheüs
 2. Markus
 3. Lukas
 4. Johannes
 5. Handelingen
 6. Romeinen
 7. 1 Korintiërs
 8. 2 Korintiërs
 9. Galaten
 10. Efeziërs
 11. Filippenzen
 12. Kolossenzen
 13. 1 Thessalonicenzen
 14. 2 Thessalonicenzen
 15. 1 Timotheüs
 16. 2 Timotheüs
 17. Titus
 18. Filemon
 19. Hebreeën
 20. Jakobus
 21. 1 Petrus
 22. 2 Petrus
 23. 1 Johannes
 24. 2 Johannes
 25. 3 Johannes
 26. Judas
 27. Openbaring

Lees de Bijbel online bij de Gereformeerde Bijbelstichting.