Elke zondagmorgen wordt in de dienst de Wet des Heeren voorgelezen. Dit wordt ook wel De Tien Geboden genoemd. God heeft ons door De Tien Geboden laten zien hoe Hij gediend wil worden. De Tien Geboden hebben in het geloofsleven twee functies:

Door de werking van de Heilige Geest kunnen de tien geboden gebruikt worden om ons onze eigen zonden en zondigheid te laten inzien. Het doel van God hiermee is dat wij onze zonden gaan belijden voor God en dat we onze zaligheid buiten onszelf gaan zoeken in Jezus Christus.

De tweede functie van de wet in het geloofsleven is dat De Tien Geboden dienen als leefregel voor Christenen, omdat het de wil van God is dat wij mensen daarnaar leven en die houden in liefde en uit dankbaarheid tot God.

Hieronder volgt de inhoud van De Tien Geboden, die ingeleid worden met deze woorden: “Ik ben de Heere Uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.”


Eerste gebod

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Tweede gebod

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

Derde gebod

Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

Vierde gebod

Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Vijfde gebod

Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft.

Zesde gebod

Gij zult niet doodslaan.

Zevende gebod

Gij zult niet echtbreken.

Achtste gebod

Gij zult niet stelen.

Negende gebod

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Tiende gebod

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

De Tien Geboden worden door de Heere Jezus samengevat in de Bijbel met de woorden uit Mattheus, hoofdstuk 22: “Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

Comments are closed.