Helpende Handen

Naam van de vereniging:
Helpende Handen, Afdeling Capelle aan den IJssel

Regio:
De afdeling Capelle aan den IJssel bestaat uit de volgende kerkelijk gemeenten:
Capelle-Middelwatering; Capelle-West; Krimpen aan den IJssel; Rotterdam-Centrum en Rotterdam-Alexanderpolder.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Dhr. W. van Erkel
2e voorzitter: Mevr. L.F. van Hartingsveldt
Secretaris: Mevr. M.N. de Blois
1e penningmeester: Dhr. W. Leune
2e penningmeester: Dhr. B. van der Elst
Algemeen adjunct: Mevr. E. van Os

Opgericht:
1973, op initiatief van ouders van kinderen met een handicap

Grondslag:
De grondslag van de vereniging is de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid die op Gods Woord zijn gebaseerd: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze grondslag is normatief voor alle diensten die Helpende Handen verleent aan de medemens met een handicap en de ouders of verwanten.
In het Identiteitsstatuut worden de uitgangspunten van Helpende Handen uitgewerkt aan de hand van drie kernbegrippen: theologische notities, mensbeeld en zorg dragen.

Doel van de vereniging:
Het bezinnen op en het uitdragen van identiteitsgebonden standpunten, die de ontwikkelingen rond het leven van mensen met een handicap raken.

Contactpersonen:
Met de afdeling Capelle aan den IJssel:
Dhr. W. van Erkel of Mevr. M.N.de Blois

Catecheet:
Dhr. W.P. Visser

Praktische Thuishulp:
Mevr. H.P.E. Bloemendaal-Visser voor aanvraag voor hulp

Landelijk bureau:
Zie de website: www.HelpendeHanden.nl
Gironummer van de afdeling: 1992157

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Mensen met een verstandelijk beperking, hun ouders en verwanten

Inhoud clubmiddagen:
De Bijbelvertelling, een Bijbelse quiz, na de pauze gaan we knutselen en (groeps)spelen.
Aan het einde van de Clubmiddag zingen we met ons Clubkoor nog enkele psalmen.
Ook maken we elk jaar een uitstapje met elkaar en bezoeken we de aangepaste kerkdiensten in de regio.
De afdeling organiseert ook andere activiteiten m.b.t. de doelgroep zoals b.v Contact en informatie avonden voor ouders en belangstellenden alsook belangenbehartiging b.v. in de WMO-adviesraad.
Binnen de regio wordt ook Praktische Thuishulp verleend aan mensen met een handicap of gezinnen met kinderen of andere gezinsleden met een handicap.
De afdeling verleent haar medewerking aan het geven van aangepaste catechisatie.

Vergader- en/of activiteitenschema:
Club middagen en aangepaste Kerkdiensten:
De clubmiddagen worden in de regel gehouden in de “Elim-kerk”, van 14.00 – 16.30.
De catechisatie wordt in de regel gehouden in de “Seba-kerk” te Krimpen aan den IJssel, van 10.30–11.30.
Voor data kunt u contact opnemen zoals hierboven aangegeven of kunt u kijken op de landelijke site www.helpendehanden.nl